Privacyreglement

Stichting Prometheus Legal Consultancy dankt u zeer voor het vertrouwen dat u in haar stelt. Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers van de website worden door de Stichting zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), de Telecommunicatiewet, en overige privacywetgeving stellen. Het doel van dit privacyreglement is om inzichtelijk te maken van welke aard de gegevens zijn die de Stichting verzamelt wanneer u gebruik maakt van haar (juridische) diensten, op welke wijze dat gebeurt en wat uw rechten zijn. De Stichting behandelt de informatie die u haar verschaft vertrouwelijk en heeft respect voor uw privacy. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit privacyreglement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@prometheuslegalconsultancy.nl.  

Bij de werkzaamheden in het kader van haar (juridische) dienstverlening en de ondersteuning daarvan legt de Stichting persoonsgegevens vast. Dit kan doordat u gebruik maakt van de diensten van Prometheus Legal Consultancy en/of doordat u zelf deze gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de interne bedrijfsvoering, zoals het management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van (het verbeteren van) onze dienstverlening, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, en de verantwoording aan derden. Meer informatie over de Stichting als verwerkingsverantwoordelijke vindt u op onze contactpagina. Dit privacyreglement is van toepassing op al haar diensten als juridisch adviesbureau.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de Stichting
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen wanneer u daarom verzoekt en in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden als juridisch adviesbureau. De Stichting verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de behandeling van uw zaak en het bewerkstelligen van haar doelstellingen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit juridische dienstverlening. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens en uw toestemming vormt daarmee de grondslag waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt. Met het oog op haar doelstellingen verwerkt de Stichting ook persoonsgegevens om inzicht te krijgen in veelgevraagde onderwerpen en rechtsgebieden om zodoende de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de Stichting verwerkt
Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd:

 • Voor- en achternaam;
 • BSN-nummer; 
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres en gegevens over uw activiteiten op deze website; Rechtsgebied(en);
 • Informatie/documenten die van belang is/zijn voor het opstellen van een (juridisch) advies toegespitst op uw situatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Stichting verwerkt
De Stichting verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Persoonsgegevens betreffende de gezondheid; 
 • Persoonsgegevens betreffende een eventueel strafrechtelijk verleden;
 • Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker de leeftijd van 16 jaar al heeft bereikt en om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien u het idee heeft dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan per e-mail contact met ons op via info@prometheuslegalconsultancy.nl. 

Bewaartermijnen
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Uiterlijk binnen 90 dagen na volledige afwikkeling van uw zaak wordt deze gearchiveerd met verwijdering van de persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor archivering. Archivering geschiedt met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt enkel na overleg met u en uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Bij eventuele verstrekking van gegevens aan derden worden wet- en regelgeving nageleefd. 

Geheimhoudingsplicht van medewerkers omtrent persoonlijke gegevensverwerking
Medewerkers van de Stichting ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Hierin verklaren zij tot geheimhouding van alle informatie over cliënten van de Stichting die zij uit hoofde van hun dienstbetrekking te weten zijn gekomen. Reguliere medewerkers – zijnde niet-bestuursleden – van de Stichting verkrijgen enkel persoonlijke informatie van de cliënten voor wie zij werken. Te alle tijden gaan onze medewerkers op een zorgvuldige en integere wijze met uw persoonsgegevens om en zullen zij uw privacy respecteren.

Beveiliging van persoonsgegevens 
De Stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Persoonlijke informatie wordt op zodanige wijze digitaal opgeslagen dat deze enkel toegankelijk is voor medewerkers van de Stichting via authenticatie en het versturen van deze informatie geschiedt via een beveiligde internetverbinding. De Stichting hanteert het encryptie-protocol TLS (voorheen SSL) op haar website om de communicatie via het internet te beveiligen. Ingeval u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per e-mail contact met ons op via info@prometheuslegalconsultancy.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Geautomatiseerde besluitvorming
De
Stichting maakt in de uitoefening van haar diensten op geen enkele wijze gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Persoonsgegevens waar de Stichting mee werkt worden altijd door een medewerker verwerkt en worden niet onderworpen aan geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen    
De rechten die u kunt uitoefenen tegen de Stichting als verwerkingsverantwoordelijke zijn terug te voeren tot de Algemene verordening gegevensverwerking. Als betrokkene heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om informatie over de verwerking van deze gegevens te ontvangen. Persoonsgegevens die door uzelf of de Stichting niet correct zijn verstrekt/verwerkt kunnen op uw verzoek 
worden gewijzigd. Daarnaast heeft u als betrokkene recht op verwijdering, beperking, verzet en overdracht van uw gegevens en kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking te alle tijden intrekken. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar info@prometheuslegalconsultancy.nl. Gelieve bij een dergelijk verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen, waarbij uw pasfoto, de MRZ (de onderste twee regels met nummers op het paspoort/identiteitskaart), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gekleurd om uw privacy te respecteren. 

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting, kunt u hier contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij streven ernaar dat u – alvorens deze klachtenregeling te raadplegen – bij eventuele bezwaren of klachten, deze zo spoedig mogelijk bij ons zal melden opdat wij u een passende oplossing kunnen bieden.