Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Stichting: Stichting Prometheus Legal Consultancy, gezeteld te Amsterdam en rechtspersoon naar Nederlands recht conform artikel 2:3 BW met als doelstelling het bieden van kosteloos (juridisch) advies aan personen geraakt door (de omstandigheden veroorzaakt door) de COVID-19 pandemie, conform haar Statuten (zie Statuten artikel 3.1).

Dienstverlening: de dienstverlening die door de Stichting wordt aangeboden, bestaande uit het verlenen van kosteloos (juridisch) advies aan hulpzoekenden.

Vrijwilligers: niet-afgestudeerde rechtenstudenten die verbonden zijn aan de Stichting en op vrijwillige basis tijd besteden en inspanning verrichten teneinde (juridisch) advies uit te brengen, daarbij inbegrepen het bestuur.

Hulpzoekende: de natuurlijke personen of rechtspersoon die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting, maar wiens zaak (nog) niet in behandeling is genomen door de Stichting.

Rechtsbetrekking: de overeenkomst van opdracht die wordt aangegaan tussen de Stichting en de hulpzoekende, vanaf welk moment laatstgenoemde wordt gedefinieerd als cliënt.

Cliënt: de natuurlijke- of rechtspersoon die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting en wiens zaak in behandeling is genomen conform de criteria genoemd in artikelen 4 en 5.

Website: de website www.prometheuslegalconsultancy.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle diensten waarbij Stichting Prometheus Legal Consultancy (hierna: “de Stichting”) of één van de aan haar verbonden bestuurders en/of vrijwilligers is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. Deze betrokkenheid van de Stichting vloeit voort uit het verzoek van hulpzoekenden en cliënten aan de Stichting om hen van (juridisch) advies te voorzien. Deze voorwaarden gelden derhalve voor alle overeenkomsten van opdracht gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijke versie van de algemene voorwaarden op cliënt is steeds die versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met cliënt, tenzij cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw heeft aanvaard.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, worden bij opdracht per e-mail aan de hulpzoekende respectievelijk cliënt toegezonden en zijn op de website gepubliceerd.

2.4. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden. De Nederlandse versie prevaleert boven de Engelse versie van de algemene voorwaarden wanneer het aankomt op de uitleg van deze voorwaarden. Misverstanden en interpretatiefouten omtrent deze algemene voorwaarden komen te allen tijde voor rekening van de hulpzoekende respectievelijk cliënt.

2.5. De dikgedrukte koppen, aanduidende paragrafen van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

2.6. De Stichting behoudt zich het recht voor om één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

2.7. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de geldigheid en werking van de overige algemene voorwaarden in haar geheel niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Stichting bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

2.8. Nederlands recht is van toepassing op iedere rechtsverhouding die met de Stichting wordt aangegaan. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

Artikel 3. Werkwijze van de Stichting
3.1. De Stichting werkt ten behoeve van haar dienstverlening als bedoeld in artikel 1.1 digitaal per e-mail via info@prometheuslegalconsultancy.nl en videoconferentie diensten alsook via haar sociale media.

3.2. Het eerste contactmoment tussen de Stichting en de hulpzoekende verloopt in beginsel via het contactformulier op de website. Eventuele verzoeken om dienstverlening worden geacht gericht te zijn tot de Stichting en niet aan individuele personen die met de Stichting verbonden zijn, ook niet als het verzoek direct tot een individu wordt gericht (zie in dit verband artikel 5.1).

3.3. De in artikel 1.1 omschreven dienstverlening zal aan cliënt steeds worden verleend door een adviesgroep bestaande uit minstens twee vrijwilligers tezamen. De Stichting behoudt zich het recht voor deze samenstelling gedurende de behandeling van uw zaak te wijzigen. De vrijwilligers werken per rechtsgebied onder nacontrole van een professional uit de betreffende rechtspraktijk.

3.4. De voertaal van de Stichting is Nederlands. Indien dit expliciet door cliënt is verzocht, streeft de Stichting ernaar ook in een andere taal met cliënt te communiceren. Indien communicatie in een andere taal niet mogelijk is en/of als cliënt de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst, dient cliënt zelf zorg te dragen voor een tolk.

Artikel 4. Behandeling van een zaak
4.1. De Stichting is niet verplicht om een zaak aan te nemen. De Stichting kan naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden beslissen om een zaak niet in behandeling te nemen. Bij de selectie van zaken beoordeelt de Stichting op basis van haar beleid en uw belangen alsmede het risicoprofiel van uw zaak of deze wordt behandeld. De Stichting streeft ernaar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtentwintig (28) werkdagen, contact met de hulpzoekende op te nemen betreffende de inbehandelingneming van de zaak, tenzij de vrijwilliger aan de hulpzoekende kenbaar heeft gemaakt op een ander moment contact op te nemen.

4.2. De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht het risicoprofiel te beoordelen en zodoende zaken af te wijzen.

4.3. De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden de behandeling van de zaak van cliënt te staken.

4.4. De aanleiding voor het staken van een zaak kan onder andere zijn dat de zaak van cliënt beter ondergebracht kan worden bij een andere organisatie of dat afspraken niet worden nagekomen.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. In het kader van de rechtsbetrekking beschreven in dit artikel wordt uitsluitend de Stichting aangemerkt als ‘opdrachtnemer’ en cliënt als ‘opdrachtgever’. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 tweede lid BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

5.2. De in artikel 1.1 vermelde doelstelling wordt bereikt namens de Stichting door het sluiten van een overeenkomst van opdracht met cliënt. Deze overeenkomst houdt in: het geven van (juridisch) advies door de Stichting, onder nacontrole van een professional uit de betreffende rechtspraktijk.

5.3. Deze overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Stichting per e-mail een goedkeuring van de zaak aan cliënt stuurt en deze door cliënt geheel vrijblijvend wordt geaccepteerd. Hierbij benadrukt de Stichting expliciet dat met het versturen van het contactformulier via de website de behandeling van uw zaak door de Stichting nog niet formeel is goedgekeurd.

5.4. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de Stichting, niet tot een resultaatsverplichting. Deze inspanning bestaat uit het leveren van een (juridisch) advies aan cliënt dat is toegespitst op zijn of haar situatie. De Stichting staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat door cliënt.

5.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor het leveren van het (juridisch) advies, tenzij uit de inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor langere tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De Stichting en haar vrijwilligers voeren de overeenkomst met cliënt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6.2. Gedurende de behandeling van de zaak houdt de Stichting cliënt per e-mail op de hoogte van de voortgang daarvan en vraagt zij cliënt om aanvullende informatie indien noodzakelijk.

6.3. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt dat de Stichting tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit impliceert mede dat cliënt alle relevante informatie, gegevens en bescheiden zoals genoemd in artikel 9.1 zo spoedig mogelijk aan de Stichting ter beschikking stelt.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1. Een opdracht kan te allen tijde zonder opgaaf van reden door zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever tussentijds worden beëindigd.

7.2. De Stichting zal in het geval van tussentijdse opzegging alle informatie, gegevens en bescheiden die zij van cliënt heeft ontvangen bewaren voor zolang dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening of zolang dat verplicht is conform de wet. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Meer informatie over de toepasselijke bewaartermijnen is opgenomen in het privacyreglement.

7.3. Na staking of beëindiging van de behandeling van de zaak behoudt de Stichting zich het recht voor om alle informatie, gegevens en bescheiden op papier in een veilige omgeving te bewaren.

Artikel 8. Kosten
8.1. De Stichting verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en verleent haar diensten aldus kosteloos aan cliënt.

8.2. Indien er aanvullende kosten worden gemaakt ten behoeve van cliënt, komen deze voor rekening van cliënt. Dergelijke kosten worden altijd vooraf besproken met cliënt.

Artikel 9. Informatieverstrekking door de hulpzoekende en cliënt
9.1. De hulpzoekende respectievelijk cliënt is gehouden om de Stichting alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goed (juridisch) advies te geven. De hulpzoekende respectievelijk cliënt zal deze informatie zo spoedig mogelijk voorafgaand aan en gedurende de behandeling van de zaak aan de Stichting toezenden. Dit geldt ook voor nieuwe informatie welke voor de uitvoering van de overeenkomst enigerwijze van belang kan zijn.

9.2. De hulpzoekende en cliënt staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De Stichting en haar vrijwilligers betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het verlenen van hun (juridische)
diensten. De Stichting benadrukt daarbij zowel op haar website als in deze algemene voorwaarden dat haar advies wordt verstrekt door niet-afgestudeerde rechtenstudenten. Alsook in 5.4 benadrukt de Stichting dat het verlenen van (juridisch) advies een inspanningsverplichting betreft en dat niet meer dan dat van de niet-afgestudeerde studenten kan worden verwacht. Het opvolgen van het advies is volledig vrijblijvend en komt voor risico van cliënt.

10.2. De Stichting sluit iedere vorm van (persoonlijke) aansprakelijkheid voor zichzelf en haar vrijwilligers uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen door de cliënt of een derde partij op grond van de informatie die door de Stichting digitaal of fysiek wordt verstrekt.   De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.

10.3. De Stichting en haar vrijwilligers sluiten aansprakelijkheid expliciet uit voor schade die ontstaan is door overschrijding van de wettelijke termijnen die gelden, zoals bezwaar- , verjarings- of beroepstermijnen.  Cliënt dient er zelf zorg voor te dragen dat deze termijnen worden nageleefd.

10.4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen etc. op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dit betekent concreet dat zij geen aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1. De Stichting behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etcetera) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij de Stichting en hulpzoekende respectievelijk cliënt schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2. Cliënten en gebruikers van de website erkennen de rechten genoemd in artikel 11.1 en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop.

11.3. Indien hulpzoekende respectievelijk cliënt hetgeen bepaald in artikel 11.1 over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij of zij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Is de andere partij een consument, dan bedraagt deze boete €1.000. Is de andere partij een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete €5.000.

11.4. Daarnaast verbeurt de partij die hetgeen bepaald in artikel 11.1 over intellectueel eigendom overtreedt, een bedrag ad 5% van het in artikel 11.3 genoemde boetebedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Er is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig voor het verbeuren van deze boete noch hoeft er sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in artikel 11.3 bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Stichting waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Klachten
12.1. Cliënt dient een door de Stichting verleende dienst – bestaande uit een (juridisch) advies – zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

12.2. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient cliënt deze ontevredenheid zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen achtentwintig (28) werkdagen na constatering daarvan, kenbaar te maken aan de Stichting. Cliënt dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op zijn of haar overeenkomst met de Stichting en geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de Stichting in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 13. Registratie van gegevens
13.1. De Stichting verwerkt de persoonsgegevens van cliënt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij betracht zij de gepaste zorgvuldigheid. 

13.2. Uiterlijk binnen 90 dagen na volledige afwikkeling van uw zaak wordt deze gearchiveerd met verwijdering van de persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor archivering. Archivering geschiedt met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Meer informatie over de verwerking en archivering van persoonsgegevens door de Stichting is opgenomen in haar privacyreglement.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. De Stichting en haar vrijwilligers zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van derden van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, de persoon van de opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen. Meer informatie over deze geheimhoudingsplicht is opgenomen in het privacyreglement.

14.2. De verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 15. Derdenwerking
15.1. Individuele personen die met de Stichting verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Overgang van rechten
16.1. De uitvoering van de aan de Stichting verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

16.2. Rechten van cliënt uit diens overeenkomst met de Stichting kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Stichting.